Claudette

20 tekstów – auto­rem jest Claudet­te.

Naj­mniej­szy pod­much wios­ny może przywrócić do życia. Na­wet tych naj­bar­dziej zrezygnowanych. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 lutego 2013, 11:21

Po­pat­rz wokół siebie. Przyj­rzyj się ludziom z od­po­wied­niej od­ległości, na­wet tym naj­bliższym. Zas­ka­kuje fakt ile ra­zy mają cię gdzieś. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 lutego 2011, 18:36

Do dziś nie myślałam na­wet, że wzrok może za­bić.
Dziś przes­tało bić mo­je serce. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 lutego 2011, 18:56

Ah! Eufo­ria, ra­dość! ...
... za­nika. 
Ser­ce zwal­nia,
krew pul­su­je w skro­niach.
Wkracza niedowierzanie,
a za nim jak cień, po ciuchu...
smu­tek.
Wstrzy­muje nam oddech...
i wy­cis­ka łzy z oczu.

to właśnie rozczarowanie.
 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 stycznia 2011, 20:50

Oh , Boże! Jak dob­rze w końcu być sobą! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 stycznia 2011, 22:48

Wiara.
Ja­każ ona jest sil­na. Nie umiera nig­dy. Przechodzi naj­cięższe burze, zos­ta­je zdep­ta­na i zep­chnięta w naj­ciem­niej­szy kąt naszych serc...ale ciągle trwa.
Pot­ra­fi za sprawą naj­mniej­sze­go na­wet pro­myka światła roz­kwitnąć na no­wo i objąć całe nasze ser­ce, dusze.
I znów zos­ta­nie zdep­ta­na. I znów roz­kwit­nie.
I tak przez całe życie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 grudnia 2010, 23:04

Tyl­ko małe dzieci mają od­wagę za­dawać tak wiele py­tań.
My przyj­mu­jemy tyl­ko rzeczy­wis­tość taką ja­ka jest nie py­tając po co i dlacze­go.
Straszne z nas tchórze. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 6 listopada 2010, 20:19

Gdy­bym miała tyl­ko pew­ność, że czu­jesz to sa­mo co ja... rzu­ciłabym się w Two­je ra­miona bez słowa, przy wszys­tkich, tak po pros­tu.
Gdy­by tyl­ko człowiek zaw­sze miał tą pewność... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 4 października 2010, 18:57

Chciałabym umieć zat­rzy­mywać czas.
Mogłabym wte­dy ga­pić się w Two­je oczy bez wsty­du i skrępowania. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 24 września 2010, 22:26

Człowiek bez pas­ji nie zro­zumie dru­giego, który wsta­je o 3.30 żeby pójść na ryby. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 18 września 2010, 14:27

Claudette

Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Jeszcze się spełnią nasze piękne sny marzenia, plany....

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Claudette

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność